صحرا

خورشید آخرین پیاله شراب گونه‌اش را سر کشید و با صحرا خداحافظی کرد، رفت تا مهتاب آرام‌آرام با هزاران فانوس بر صفحه آسمان صحرا نقش زند. هر چه آسمان صحرا سیه‌تر می‌شد، مهتاب فروزان‌تر، صحرا که از طلوع صبح، میزبان نور و گرمای سوزان خورشید بود اینک می‌رفت تا در [...]